Obchodní podmínky

Společnost CM VIDO s.r.o., IČ 04044959, DIČ CZ04044959, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 44578, prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.heavytech.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) v platném znění vydává společnost CM VIDO s.r.o., IČ 04044959, DIČ CZ04044959, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
prodávajícím: CM VIDO s.r.o., IČ 04044959, DIČ CZ04044959, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 44578, e-mail: info@heavytech.cz, tel: +420 775 075 765, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím: kterým je fyzická nebo právnická osoba, jež projevila zájem o koupi zboží, nabízeného prodávajícím. (dále jen kupující)
 (dále jen kupní smlouva)

1.2 Kupní smlouva je uzavírána distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného prodávajícím na internetové adrese www.heavytech.cz (dále jen e-shop).

1.3 Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4 Vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

1.5 Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami zvláštními ustanoveními občanského zákoníku upravujícími uzavírání smluv se spotřebitelem uvedenými v §1810 a následujících.

1.6 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

1.7 Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.8 Prodávající je oprávněn znění těchto obchodních podmínek měnit či doplňovat. Nové znění obchodních podmínek je účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob úhrady ceny zboží, způsob a cenu dopravy zboží v rámci České a Slovenské republiky a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele, před potvrzením objednávky, a tedy uzavřením kupní smlouvy, požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

3.4 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující, který je fyzickou osobou – nepodnikatelem, právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

4.2 Odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek musí být prodávajícímu odesláno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího, či na adresu provozovny prodávajícího, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

4.3 Je-li kupující právnickou osobou, nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je oprávněn odstoupit pouze za podmínek stanovených zákonem, kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami.

4.4 Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší od počátku. Zboží musí být vráceno prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované, je-li to možné v původním obalu.

4.9 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.10 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4.11 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

4.12 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti, a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Cena, platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1.1 v hotovosti na dobírku přepravci prodávajícího v místě určeném kupujícím v objednávce.

5.1.2 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2700790540/2010, vedený u společnosti FIO (dále jen „účet prodávajícího“).

5.1.3 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

5.3 Zboží bude kupujícímu dodáno/předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží na dobírku. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná před dodáním zboží, tj. připsáním kupní ceny na účet prodávajícího, není-li dohodnuto jinak.

5.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.5 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.6 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví kupujícímu současně s expedicí zboží a zašle jej v papírové podobě současně se zbožím, pokud to dovoluje charakter (velikost, způsob balení, způsob přepravy) zboží. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu. 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 Způsob doručení určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

6.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko škody a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč za den uskladnění nebo je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

6.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat znovu nebo jiným způsobem a nebylo-li tak uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží je neporušen.

6.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího a přepravce.

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

7.5 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil dle čl. 7.4. obchodních podmínek při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.6 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.7 Kupující je povinen zboží před převzetím řádně prohlédnout a upozornit prodávajícího na všechny vady, které lze poznat bez potřeby odzkoušení zboží při pouhé vizuální prohlídce. V případě, že kupující prodávajícího na tyto vady při převzetí zboží neupozorní, prodávající za takové vady neodpovídá.

7.8 Kupující je povinen po převzetí zboží provést řádnou kontrolu a jeho odzkoušení s řádnou péčí. Jakékoliv vady je třeba neprodleně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží. Za později uplatněné vady ze strany kupujícího prodávající neodpovídá.

7.9 Skryté vady zboží je třeba oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je kupující mohl při dodatečné péči zjistit. Nejpozději však do 5 dnů od zjištění vady.

7.10 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.11 Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení, není-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno v konkrétním případě jinak. Prodávající může zejména poskytnout i lhůtu kratší pro určitý druh zboží, pokud to neodporuje občanskému zákoníku (tedy např. u použitého zboží).

7.12 V případě, že smlouva, záruční list, obal nebo reklama určují různé délky záruční doby, platí ta, která je z nich nejdelší.

7.13 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, ke kterému došlo jeho běžným užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy, na škody způsobené nevhodnou obsluhou, na škody vzniklé zanedbáním pravidelné údržby, na škody způsobené vlivem vnějších okolností a vlivem povětrnostních podmínek, na škody způsobené úmyslným poškozením a na škody způsobené zásahem třetí osoby.

7.14 Záruka se dále nevztahuje na poškození zboží způsobené chybným používáním.

7.15 Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží a v případě objemného zboží řádně vyplněný reklamační formulář.

7.16 Kupující při reklamaci doloží kopii faktury za zakoupené zboží.

7.17 Prodávající je povinen kupujícímu vydat reklamační protokol o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Samotnou reklamaci též mohou vyřizovat nebo o ní kupujícího vyrozumět naši smluvní autorizovaní partneři.

7.18 Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Rozhodnutím o reklamaci se rozumí způsob řešení reklamace. Do lhůty dle tohoto odstavce se nezapočítává doba přiměřená, potřebná k odbornému posouzení vady zboží.

7.19 Reklamace, včetně příp. odstranění vady, bylo-li požadováno, musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. V této lhůtě prodávající rovněž vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.

7.20 V případě, že je reklamace neoprávněná, uvede prodávající důvod zamítnutí do reklamačního protokolu. Případné náklady spojené s neoprávněnou reklamací hradí kupující.

7.21 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a zárukou za jakost může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Záruka

8.1 Pro zákazníky a firmy nakupující na IČO představuje záruka na zboží délku 12 měsíců. Pro koncové spotřebitele (kteří nenakupují na IČO) je záruka v délce 24 měsíců.

8.2 Na individuální záruku se informujte u prodejce.

8.3 Použité, bazarové stroje a stroje z předváděcích akcí jsou prodávány bez záruky

8.4 Servisní výjezdy na adresu zákazníka zajišťujeme u strojů, které mají hmotnost nad 300 kg.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu vázán etickým kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v objednávce, resp. na adrese uvedené na webové stránce prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.3 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě zakladatelské listiny společnosti CM VIDO s.r.o.. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, firma, adresa bydliště, sídla, rodné číslo, číslo občanského průkazu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a jakýchkoliv dalších údajů, které jsou prodávajícím zpracovány (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

10.11 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty, a se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. GDPR – Podmínky ochrany osobních údajů

 12.1 Základní ustanovení
12.1.1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je CM VIDO s.r.o. IČ 04044959 se sídlem Komenského 264/5 500 03 Hradec Králové (dále jen: „správce“).

12.1.2 Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Komenského 264/5 500 03 Hradec Králové
email: info@heavytech.cz
telefon: +420 775 075 765

12.1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

12.2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

12.2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/ anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

12.2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

12.3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

12.3.1 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

12.3.2 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

12.3.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

12.4 Účelem zpracování osobních údajů je

12.4.1 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

12.4.2 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

12.5 Doba uchovávání údajů

12.5.1 Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

12.5.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

12.6 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

12.6.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Účetní

12.6.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

12.7 Vaše práva

12.7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte:
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

12.7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

12.8 Podmínky zabezpečení osobních údajů

12.8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

12.8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesel, antivirových programů, fyzického zabezpečení úložišť.

12.8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

12.9 Závěrečná ustanovení

12.9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

12.9.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

12.9.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

13. E-mailové dotazníky

13.1 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Zbozi.cz, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

14. Retargeting, remarketing

14.1 Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

14.2 Naše webové stránky využívají technologie remarketingu a google analytics provozované společností Google Inc.
Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Google Inc“

15. Doručování

15.1 Oznámení týkající se vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

15.2 Oznámení se doručují na příslušnou adresu prodávajícího nebo kupujícího a považují se za doručená a účinná okamžikem jejich doručení prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

15.3 Za doručené se také považuje oznámení, jehož převzetí adresát odmítl, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

15.4 Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

16. Závěrečná ujednání

16.1 Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

16.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

16.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.5 Kontaktní údaje prodávajícího: CM VIDO s.r.o., se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec králové, adresa elektronické pošty info@heavytech.cz, telefon: +420 775 075 765.

16.5 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6.6.2024.